Posts

Showing posts from June, 2009

देश, जनता र दिशाहीन राजनीति

पछिल्लोपटकनेपालीराजनीतिमादेखापरेकोदलीयअविश्वासकोखाडलअझबढ्दैजानथालेकोछ।यसलेमुख्यत:नेपालीराजनीतिकोआधारभूतगतिलाईउचीतदिशादिनुकोसाटोअत्यन्तकठिनमोडमाल्याएरअडाईदिएकोछ।संविधानसभाकोनिर्वाचन, समयमैनयाँसंविधान, गणतान्त्रिकनयाँनेपालनिर्माणतथामहत्वपूर्णरजटिलमानिएकोशान्तिप्रक्रियालाईतार्किकनिश्कर्षमापुर्याउनकालागिराजनैतिकदलहरूबीचभएकाविभिन्नसम्झौताकोमसिसुक्ननपाउँदैदेखिअहिलेसम्मकुनैपनिराजनैतिकदलकानेताहरूलेतीसम्झौताहरूलाईगम्भिररुपमालिएकोपाइएकोछैन्।अझगम्भिरविषयतयोछकि – हिजोआजपर्दाभित्ररबाहिरजे – जतिक्रियाकलापहरुहुँदैआएकाछन्यीनलेकम्तिमापनिनेपालीजनतालेशान्तिप्रक्रियाकोतार्किकनिश्कर्षकोलागिगरेकोअपेक्षामातुषारपातगर्नेरबेलैमागणतान्त्रिकनेपालकान्यायप्रेमीजनताहरुकोहितकालागिएकउत्कृष्टरनमुनायुक्तसंविधाननआउनेतथ्यलाईपुनर्जिवीतगर्नेकामगरेकाछन्।
हुनतदेशरजनतालेउचीत “भिजनरमिसन”