Posts

Showing posts from October, 2012

साउना र नाङ्गा मान्छेहरू

हामी, हाम्रो विमानस्थल र हाम्रा कर्मचारी