Posts

Showing posts from October, 2015

गलतलाई म गलत भन्छु, म गलत भए मलाई सच्चाऊ